Angående Friskvården

Följande debattartikel har skickats till KK med anledning av de felaktigheter som rapporterades efter förra fullmäktige som gällde friskvården i kommunen. Någon rättelse har inte publicerats trots kontakt med redaktionen. Däremot en halvrättelse i en artikel där delar av vår plädering publicerades. Debattartikeln återger ordagrant vad som sades från Vänsterpartiets sida samt det tilläggsyrkande som antogs av fullmäktige.

  

Angående Friskvården

 

Efter den senaste fullmäktigedebatten kunde man läsa i tidningen att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet pläderade för besparingar inom friskvården samt att det socialdemokratiska organisationsförslaget vilket inbegrep även friskvården antogs av fullmäktige. Vi vill här göra några klarlägganden. Ingen från Vänsterpartiet gick upp i talarstolen och pläderade för besparingar inom friskvården. Däremot gick Madeleine Gillquist upp och talade om vikten av en välfungerande och förebyggande friskvård för samtliga av kommunens anställda. Vänsterpartiet lade även fram ett tilläggsyrkande som antogs av fullmäktige. Nedan följer ordagrant vad som sades från Vänsterpartiets sida samt det tilläggsyrkande som lades fram och antogs.

 

Med anledning av den föreslagna förändringen att friskvården slutar att arbeta med aktiviteter som riktar sig till alla anställda anser Vänsterpartiet att det ar av vikt att en ny enhetlig friskvårdspolicy utarbetas i kommunen där samtliga av kommunens anställda ges möjlighet till friskvård. Friskvård i sig behöver inte innebära att man styrketränar 1 timme/veckan på ett gym även om det passar en del. Friskvård i sig är så mycket mer. Det är viktigt att friskvården utformas som en förebyggande insats innan man drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa. Det kan innebära allt från en uppfriskande promenad för att rensa huvudet och få igång cirkulationen till en simtur i badhuset för att motverka värkande muskler. Det viktiga är att de anställda känner att de har möjlighet att vara med och utforma en förebyggande friskvård som passar just den enskilde. Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar gentemot sina anställda och bör därför vara ett föredöme på friskvårdssidan gentemot andra kommuner och arbetsgivare.

Vänsterpartiet anser att förslaget om uppsökande verksamhet för att definiera riskgrupper är positivt men att det är viktigt att övriga anställda inom kommunen inte glöms bort. Därför yrkar Vänsterpartiet att:

 

En partsammansatt grupp bestående av representanter för personalkontoret och de fackliga organisationer vars medlemmar berörs tillsätts för att utarbeta riktlinjer för en enhetlig friskvårdspolicy inom kommunen där samtliga anställda har tillgång till friskvård samt att de anställda ges ett individuellt inflytande över densamme.

 

För Vänsterpartiets del var det viktigt att få med garantier för att samtliga av kommunens anställda skulle få tillgång även i fortsättningen till friskvård. Om Vänsterpartiet inte hade fått tilläggsyrkandet antaget så hade vi reserverat oss mot förslaget. Det var även intressant att notera att de borgerliga partierna inte stödde vårt tilläggsyrkande trots att det garanterar just det som de pläderade för, nämligen friskvård för alla anställda i kommunen. Att KK:s skribent missade dessa detaljer utgår vi ifrån berodde på den sena timmen och inte var en medveten förvrängning.

 

Tony Rosendahl Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm tillika ersättare i kommunfullmäktige

Madeleine Gillquist Ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *