Hotet mot Kullbergska

Tjänstemännens och Landstingsmajoritetens förslag till förändringar inom sjukvården i Sörmland är ett direkt hot mot patientsäkerheten och verksamheten på Kullbergska sjukhuset. Under premissen utveckling föreslår man avveckling av viss verksamhet på kullbergska vilket på sikt riskerar en utarmning av verksamheten och att Kullbergska förvandlas till en stor vårdcentral.

Vänsterpartiet i Katrineholm sågar förslaget från majortiteten i Landstinget och anser att utveckling inte kan ske genom avveckling. Vänsterpartiets landstingsrepresentanter höll i Fredags en presskonferens på Kullbergska sjukhuset tillsammans med Socialdemokraterna där man presenterade en rad svagheter och motsägelser i förslaget som man hittade efter en första genomgång. Vänsterpartiet i Landstinget kommer att rösta emot förslaget om den läggs fram.

I Fredags skickade Vänsterpartiet ett pressmeddelande till Katrineholms Kuriren, Eskilstuna Kuriren och Folket där vi i ett första uttalande redovisade vår inställning till förslaget. Dessvärre har ingen av tidningarna publicerat meddelandet. Pressmeddelandet löd som följande:

Vänsterpartiet i Katrineholm ser med oro på det förslag om avveckling av vissa delar av verksamheten på Kullbergska sjukhuset som har lagts fram under föresatsen av utveckling. Vi välkomnar Göran Dahlströms kallelse till samtliga gruppledare om överläggningar för att möta hotet mot Kullbergska sjukhuset och hoppas att samtliga partier ställer upp. Vänsterpartiet vill utveckla sjukvården i Sörmland och behålla samtliga tre sjukhus i länet. Att utan konsekvensanalys lägga fram ett dåligt underbyggt förslag är oansvarigt ur både en patientsäkerhets och ekonomisk synpunkt. Man utvecklar inte sjukvården genom avveckling.

Tony Rosendahl
Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

På gårdagens medlemsmöte dikuterades frågan livligt och mötet antog följande uttalande som har skickats till Katrineholms Kuriren.

  Hotet mot Kullbergska.

 Återigen har förslag om avveckling av verksamhet på Kullbergska sjukhuset, under en täckmantel som kallas för utveckling, lagts fram. De 12 till 15 miljoner kronor som skulle besparas på verksamheten i Katrineholm kommer oundvikligen att leda till kostnadsökningar och en större belastning på sjukhusen i Eskilstuna och Nyköping som redan idag inte har kapaciteten att klara sin nuvarande verksamhet.

 Istället för att långsiktigt satsa på och utveckla sjukvården i Sörmland väljer man istället att avveckla för att i ett kortsiktigt perspektiv påstå sig spara några miljoner kronor och på så vis ta hänsyn till patientsäkerheten?

 Motsägelser i förslaget är bland annat.

 Konsekvensbeskrivning saknas. Vilka följder får förslaget för olika patientgrupper? A och O när man lägger förändringsförslag är att man gör en ordentlig konsekvensanalys.

 Omhändertagandetiden för stroke och hjärtpatienter förlängs innan patienten får lämplig vård. Vari ligger förbättringen?

 Ett argument som används för att lägga ner IVAK handlar om patienter som redan idag skickas till andra sjukhus. Underlaget till förslaget är dåligt underbyggt.

 Akutverksamheten försämras genom borttagande av anestesijouren och primärjour för hjärtsjuka. Vari ligger utvecklingen?

 Med anledning av de motsägelser som finns i förslaget samt att den nämnda besparingen blir de facto en kostnadsökning anser vi i Vänsterpartiet i Katrineholm att förslaget inte är tänkt att vara en utveckling av sjukvården i Sörmland utan är istället ett sätt att i smyg, verksamhet för verksamhet, lägga ner Kullbergska sjukhuset. Förslaget dyker upp med jämna mellanrum och stöds av dem som vill att resurserna enbart satsas i Eskilstuna och Nyköping. Vänsterpartiets landstingsgrupp står bakom oss i Katrineholm och kommer att säga nej till förslaget. Vänsterpartiet i Katrineholm kommer att fortsätta att arbeta för bevarandet och utvecklingen av Kullbergska sjukhuset som ett akutsjukhus. Vårt lokalpolitiska program samt vårt landstingspolitiska program slår fast att vi skall ha fyra sjukhus (inklusive Karsudden) i Sörmland. Istället för att avveckla vill vi utveckla sjukvården i Sörmland. Det gör man inte genom nedläggningar i Katrineholm. En avveckling av verksamheten på Kullbergska skulle innebära, om inte dödstöten, åtminstone ett svårt slag för medborgarnas säkerhet och Katrineholms utveckling. Vi uppmanar samtliga politiska partier i Katrineholm att sluta upp bakom Vänsterpartiet i denna avgörande fråga för medborgarna i Katrineholm. 

Medlemmarna i Vänsterpartiet i Katrineholm
Genom Tony Rosendahl
Ordförande

Framöver kommer även ett förslag om avd.4 vilket kan bli ytterliggare ett dråpslag mot Kullbergska. Vi måste samla våra krafter och aktivt arbeta för att bevara verksamheten på Kullbergska som har ett upptagningsområde på 60 000 människor i KFV regionen. Diskutera, debattera, skriv insändare och visa att vi bryr oss om Kullbergskas framtid men framförallt att vi bryr oss om Katrineholmarnas hälsa och säkerhet.

Väl mött kamrater.

Tony Rosendahl

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *