Mer från Budget Fullmäktige

Här kan du läsa Lotta Backs inledningsanförande från måndagens budget fullmäktige!!

Först vill vi påpeka att vi också inser att det inte är tider för satsningar nu. Viktigast är kommunens kärnverksamhet, som alltid, och saker som inte är "tvingande" enligt lag får stå tillbaka.

Vi har därför inga problem med att tjänster som omvärldsbevakare, demokratistrateg, näringslivskoordinator och liknande avvecklas.

 Vård- och omsorg

Däremot anser vi att Folkhälsoenheten ska vara kvar i minst dess nuvarande form. Precis som mp, anser vi att det är ett feltänk, och någon sorts baklängeskullerbytta att avveckla enheten. Det handlar inte om stora summor som sparas på att enheten avvecklas, men allt arbete de är involverade i kan inte utföras av andra, som inte har folkhälsovetenskap som kompetens. Om tanken är att kompetensen ska tas tillvara på olika förvaltningar i stället – här har från majoriteten inte getts någon konkret beskrivning på hur det ska se ut framöver – så tror vi inte på den tanken. Förebyggande arbete får ALLTID stå tillbaka för mer akuta ärenden och därmed tror vi inte att det blir något av folkhälsoarbetet om det inte samlas och ges eget utrymme. Människor blir äldre och hinner utveckla fler sjukdomar, ungdomar mår psykiskt sämre och det kommer att behövas nya analyser av orsak och verkan.

 Näringsliv och tillväxt

Vi delar alliansens uppfattning om minskat ekonomiskt utrymme för näringslivskontorets verksamhet. Kommunen har varit aktiv i att få igång stora projekt, som t ex kombiterminalen med ekologistikcentrum. Lövåsenområdet växer och det kommer nya stora affärsverksamheter, som måste klara sin egen försörjning. Vi anser att näringslivskontoret bör flyttas in under kommunledningsförvaltningen igen, rent organisatoriskt. På så sätt kan administrativa samordningsvinster göras och därför kan ramen minskas.

 Socialförvaltningen

På socialförvaltningen är det snudd på omöjligt att beräkna på försörjningsstöd, men det finns ingen anledning att tro att det minskar under 2009.

Majoritetens budgetram erbjuder inga utökningar för någonting, den har något av om inte en "glädjekalkyl" så i alla fall en för snäv beräkning i sin nuvarande tappning. Inte ett enda barn till som behöver placeras i behandlingshem får tillkomma, för då spricker det. Budgetramen är inte sannolik till att börja med, ens en gång. Däremot känner sig enligt uppgift förvaltningen trygg med att det kommer mer pengar, när behovet presenteras och det är bra. Vi anser att man bör ge dem mer rimliga förutsättningar från början och vill därför ha en större ram med 12 mkr. Vi ser helst att kommunen är en "mönsterarbetsgivare".

 Bildningsförvaltningen

Förra året skrev vi om en översyn på bildningsförvaltningens verksamhet. Tanken är att flytta resurser med eleverna, så att förstärkningar och minskningar följer med antal elever. Vi känner oro för hur förvaltningen ska klara en budget med 13 mkr mindre om ett par år. Hittills har mer resurser krävts, nästa år 7 mkr, trots att den största barnkullen i "modern" tid går ut nu i juni -09.

 Personal

Att inte ge full kompensation för löneuppräkning ser vi som en riktigt dålig åtgärd. Hur ska förvaltningarna klara det? Förmodligen får tjänster dras in, eller sänkt tjänstgöringsgrad. Mest kvinnor som arbetar inom t ex vård- och omsorg och redan deltid i dagsläget. Det är inte en grupp som vi vill spara på. Det kan dessutom tyckas märkligt att det i sk "kristider" alltid är de lägsta lönerna och framförallt då kvinnolönerna.

 Service och teknik

Att lägga ut saker på entreprenad är inte en av Vänsterpartiets hjärtefrågor, förhållandet är snarare att vi hellre ser att somligt förblir i offentlig regi. Vi anser inte heller att det är för många som arbetar inom offentliga sektorn, utan skulle hellre se att fler bereds arbete där för att klara verksamheterna på ett för medborgarna nöjaktigt sätt. Rent allmänt är det ytterst tveksamt om det blir så mycket billigare när entreprenörer utför arbete, och om det faktiskt är så, så finns det anledning att fundera över arbetsförhållandena hos utförarna och i vissa fall ifrågasätta deras skattemoral. Det är även svårt för skattebetalarna att värdera vad de skulle få ut i form av verksamhet i de olika anbuden, då många upphandlingar görs med för medborgarna obefintlig insyn och med obegripliga värderingar.

 Vänsterpartiet i Katrineholm yrkar på

 –        att Folkhälsoenheten får vara kvar i sin nuvarande form, dvs samlad egen enhet

–        att löneuppräkningen för 2009 kompenseras till fullo

–        att Socialförvaltningen får större rambudget för 2009

–        att Näringslivskontoret organisatoriskt flyttas in under kommunledningsförvaltningen och får minskad rambudget för 2009

–        att Katrineholms kommun inte lägger ut de nu av kommunen drivna verksamheterna på entreprenad

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *