Tobak, öl och Djulö

Årets första fullmäktige var en kort historia med egentligen bara två punkter på dagordningen som gav upphov till debatt. Det ena var förslaget att överföra tillsynen av folköl och tobak från socialnämnden till miljö och hälsoskyddsnämnden samt oppositionsledarens interpellationen om Djulö.

Följande inlägg gjorde undertecknad i debatten om tillsynen av tobak och folköl.  

Först vill jag börja med att påpeka att det var en enig miljö och hälsoskyddsnämnd som låg bakom beslutet att tillsynen av nikotinläkemedel, tobak och folköl bör fortsätta ligga kvar under socialnämndens ansvarsområde. De skäl som anges finns i remmissvaret  och jag tänker inte gå djupare in på det. 

Runtom i landet så har flertalet kommuner med några undantag, tillsynsansvaret under respektive socialnämnd. Det finns naturligtvis en anledning till detta. Den sociala aspekten.Vi vet att konsumtion av folköl i unga år kan var en inkörsport till ett beroende och missbruk senare i livet. Då socialnämnden ansvarar för insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vården av unga och lagen av vård av missbrukare så är det också naturligt att tillsynen fortsätter att ligga kvar under socialnämnden. Nämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor samt insatser för familjevåld. Områden, som även de har en koppling till alkohol.

 Jag har förståelse för att man vill underlätta näringsidkares kontakter med kommunen och få en så smidig hantering som möjligt av dessa ärenden men det betyder inte at vi som kommun skall avsäga oss vårt sociala ansvar. Näringslivets intressen är inte överordnad samhällets intressen! 

Kommunstyrelsen anser att miljö och hälsoskyddsnämnden skall klara dessa nya uppgifter inom befintlig budgetram. Nämnden saknar idag den kompetens som krävs för att kunna driva tillsynen och man bedömer att betydande resurser behövs för att bygga upp kompetens mm.

Enligt förslaget skall tillsynen börja utövas 1 Augusti 2009. Det betyder att man har 6 månader på sig (inklusive semesterperiod) att bygga upp den kompetensen som behövs vilket är en alldeles för snäv tidsperiod. 

I socialförvaltningens remissvar talar man mycket om tobaken och nämner väldigt lite om folkölen. Jag saknar en konsekvensanalys i frågan. Hur påverkar överflyttningen av tillsynen socialnämndens arbete med alkoholrelaterade frågor?  

Mot bakgrund av detta yrkar jag avslag på kommunstyrelsens förslag och yrkar istället att tillsynen av nikotinläkemedel, tobak samt tillsyn och tillståndsgivning av folköl fortsätter att ligga under socialnämnden.

Därefter gav sig Lotta in i debatten och tog upp mer om de sociala aspekterna av frågan. Vänsterpartiet fick även stöd av miljöpartiet som hade samma syn på frågan. Vid röstningen fick vi även stöd av en ledamot för moderaterna. Vårt yrkande gick inte igenom och vi reserverade oss mot beslutet tilsammans med miljöpartiet och den moderate ledamoten.

Den enda egentliga motiveringen från majoritetens sida för att flytta tillsynen var för att tillmötesgå näringsidkarna så att de har så lite kontakter som möjligt med kommunen. Det har varit ett önskemål från deras sida sades det. Man kan tydligen lägga in beställningar nu förtiden till KS om vilka beslut som skall fattas!

Oppositionsrådets interpellation om "Djulö affären" debatterades. Vänsterpartiets inställning var att man först öppet redovisar all fakta i fallet. Först därefter kan man egentligen ta ställning till om något "fuffens" har begåtts. Det viktigaste är att kommunen inte subventionerar en enskild näringsidkares verksamhet. De borgerliga företrädarna och miljöpartiet gick lite hårdare åt kommunstyrelsens ordförande som ville vänta med svaret tills kommunchefen är tillbaks i tjänst.

Tony Rosendahl
Ordförande

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *