Budgetfullmäktige: Vänsterns förslag.

Gårdagens Budgetfullmäktige blev en långkörare där fyra budgetförslag V-loggaställdes mot varandra. Vänsterns förslag fokuserade på att behålla personal inom vård och omsorg samt bildningsförvaltningen. Som väntat var det majoritetens förslag som klubbades igenom. Positivt var dock att förslaget att släppa på biltrafiken på Drottninggatan drogs tillbaka. Något Vänsterpartiet yrkade.

Budget 2010 och planering 2011-12

Inledning. Ingen kommun i Sverige idag är oberörd av den globala finanskrisen och lågkonjunkturen. Människor sägs upp, välfärden urholkas, köpkraften minskar, privata vinstintressen överordnas välfärden och våra gemensamma samhällsfunktioner. Krisen blir en självuppfyllande ond cirkel. PGA den borgerliga regeringens orättfärdiga politik har utanförskapet ökat. Arbetslösheten har stigit och kostnaderna för bla försörjningsstödet i kommunen har ökat vilket anstränger socialnämndens ekonomi. Vänsterpartiet i Katrineholm anser att uppsägningar är fel väg att gå i en kommunalbudget. Man kan inte bromsa i en uppförsbacke om man vill nå krönet. Det gäller att satsa. Välfärdsatsningar, människor i arbete och nybyggnation är vägen framåt för att klara krisen. Det är viktigt att värna den kommunala verksamheten. Privatiseringar och entreprenader av vissa av kommunens verksamheter gagnar inte kommunen som helhet utan kan leda till förlorad insyn i verksamheter och kvalitetssänkningar. Genom omfördelningar inom ramen för kommunens skatteunderlag vill vänsterpartiet ha en fokus på satsningar på äldreomsorgen, bildningsnämnden och socialnämnden. För varje lärare, vårdbiträde eller bibliotekarie som sägs upp i välfärden riskerar krisen att förvärras. Varje person som sägs upp kostar samhället pengar i t ex a-kassa, aktivitetsstöd, försörjningsstöd och uteblivna skatteinkomster. Lokala företag märker också snabbt av att folk tappar jobbet och därmed köpkraften. Det är också därför land efter land har mött krisen med tydliga krispaket. Sverige har däremot gjort väldigt lite: inga större byggsatsningar, och inget klart besked om välfärden. Resultatet syns i att Sveriges arbetslöshet har ökat betydligt mer än i andra EU-länder. Som ett ansvarstagande kommun skall inte vi bidra till att öka arbetslösheten. De pengar regeringen skjutit till kommunerna i höstbudgeten är ett högst tillfälligt tillskott. Kommunerna i Sverige behöver få veta att de har uppbackning i åtminstone de närmaste 2-3 åren. Alternativet ser vi på alla de skolor och sjukhus där människor just nu förlorar jobbet. Vi behöver vända perspektivet: vi behöver se till att höja ambitionerna i välfärden just nu när arbetslösheten är hög. Det finns mycket arbetsuppgifter som behöver utföras – allt från elevvård till att skapa en bättre tillvaro för våra äldre. I många fall handlar det om att bygga en starkare ekonomi för framtiden: att höja kvaliteten i skolan och att förebygga sociala problem. Därför prioriterade Vänsterpartiet i sin skuggbudget direkta arbeten framför skattesänkningar. Istället för regeringens nya jobbskatteavdrag, som kostar 10 miljarder kronor, vill vi att de pengarna används till att anställa 20 000 personer i välfärden. För Katrineholms kommun skulle det betyda ett femtiotal nya tjänster. Vi kan sätta det i förhållande till de uppsägningar som nu sker i kommunen. För samhället är det ett mycket tryggare sätt att använda pengarna: större delen av dem kommer tillbaka till samhället direkt i form av kommunalskatt, arbetsgivaravgifter, köpkraft och att färre behöver a-kassa. Det är klassisk keynesiansk politik, som gjort sitt återtåg över hela västvärlden – utom i Sverige. Det kommer att ta tid innan krisen är över, och det vore ett resursslöseri att låta människor gå overksamma. Krisen slår mot ekonomin hur vi än gör. Däremot kan vi välja hur vi vill att den ska hanteras. En del väljer att spara pengar genom nedskärningar i välfärden. Vänsterpartiets linje är att det är bättre att använda de inkomsterna till att få ut fler i arbete. Välfärds- och byggjobben är avgörande, för att ta oss ur krisen och för att bygga en stark ekonomi på sikt.

Vänsterpartiet vill inom vård och omsorg: Bibehålla de personella resurserna enligt tidigare nivå, dvs 0,6 personal per brukare. Ett framtida mål är att hamna på 0,8 personal per brukare, som ett tidigare uttalat mål som vi tänker är rimligt för en god vård för multisjuka äldre personer. Införa verklig valfrihet för brukarna, inom ramen för den kommunala hemtjänsten, där de kan bestämma över innehållet i vardagen och inte låta våra gemensamma välfärdspengar hamna i fickan hos privata vinstintressen.

Vänsterpartiet vill inom service och teknik: Behålla städningen i kommunalregi. Vänsterpartiet anser att det räcker med den entrepenad som redan finns på förvaltningen, ca 70% Behålla Drottninggatans status som gågata.

Vänsterpartiet vill inom Bildningsnämnden: Undvika uppsägningar och stärka resurserna med fokus på barn med särskilda behov. Vi vill inte ha en ambitionssänkning inom bildningsförvaltningen utan ha den nivå på grupp och klassstorlekar som gällde före de nya budgetplaneringarna i maj i år. Ha en översyn av bildningsnämndens verksamhetsområde för att långsiktigt klara lokal och personalbehovet utifrån den demografiska utvecklingen. Naturligtvis skall vi ha demografi inom bildningsförvaltningen och rätt kompetens på rätt ställe. Barn med särskilda behov får vänta länge på adekvata hjälpåtgärder. Detta är ofta inte kommunens ”fel”, då utredningar och undersökningar inte är kommunens ansvar. Faktum kvarstår; att dessa barn får vänta länge på hjälp. Viktigt är att hemspråksundervisningen utökas, som ett led i integrationsarbetet.

Vänsterpartiet vill inom Socialnämnden: Stärka budgetramen för nämnden för att klara de ökade kostnaderna för försörjningsstöd. Det är viktigt att vi gemensamt uppmärksammar att försörjningsstödet ökar, samt att placeringar för både barn, ungdomar och vuxna beräknas fortsätta öka.

Integration: Arbeta för inrättande av ett integrationsråd med olika samhällsaktörer och Viadidakt för att utreda och angripa de hinder som idag finns. Teckna avtal med migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Budget

Plan

Plan

Nämnd/Styrelse

2010

2011?

2012?

Övergripande politisk ledning

Bildningsnämnden

Byggnadsnämnden

Varav Översiktsplan

Kommunstyrelsen

Kommuncentrala

Kommunledningsförvaltningen

Näringsliv och tillväxt

Kultur och turismnämnden

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Service och tekniknämnden

Socialnämnden

Viadidaktnämnden

Vård och omsorgsnämnden

Räddningstjänsten VSR

Kompensation för ökade löner

Korrigering inom intern service

Behov av omprioriteringar 2011-2012

-8 650

-605 177

-6 401

-1 000

-97 508

-42 773

-47 593

-7 142

-34 967

-5 678

-156 203

-111 697

-50 623

-518 568

-24 848

0

1 400

-8 650

-595 379

– 6 401

– 1 000

-97 508

-42 773

-47 593

-7 142

-34 967

-5 678

-156 203

-111 697

-50 623

-520 554

-24 848

-40 318

1 400

-8 650

-585 315

-6 401

-1 000

-97 508

-42 773

-47593

-7 142

-34 967

-5 687

-156 203

-111 697

-50 623

-522 263

-24 848

-81 566

1 400

Summa nämnder

-1 618 929

-1 621 050

-1 646 255

Till kommunstyrelsens förfogande

Löneuppräkning

Ofördelade löner överhäng

Ofördelade löner inför lönekartläggning

Personalomkostnadspålägg o sem.löneskuld

Pensioner

Intäkt Viadidakt Vingåker

Kapitalkostnadsintäkter exkl.VA

Avskrivningar exkl. VA

Skatter och statsbidrag

Finansposter

Finansiering, utdelningar mm

Intäkter exploateringar

Jobbcentrum, flyktingschablon

Återställning enligt balanskrav

Summa finansiering

-4 000

-30 530

-9 788

0

145 750

-94 200

9 241

59 334

-50 963

1 568 629

26 356

0

-900

0

1 618 929

-1 000

-32 826

-8 422

-4 500

-148 996

-98 100

9 241

59 334

-50 630

1 554 105

24 000

25 808

0

-900

0

1 625 106

-1 000

-33 811

-8 675

-4 500

-152 715

-103 700

9 241

59 334

-51 346

1 585 285

24 000

23 668

0

-900

0

1 650 311

Totalt

Budgeterat resultat i % av skatter och statsb.

0

0

?

?

God Ek. Hushållning

15 686

15 541

15 853

Kommentar till siffrorna.

Vi har satt frågetecken på 2011-2012 med anledning av att vi vet inte hur den politiska situationen kommer att se ut efter valet 2010 samt att det idag är svårt att veta vilken skattesats som kommer att behövas.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.

Lotta Back
Tony Rosendahl

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *