Frågor om byggande i centrala Katrineholm

Med anledning av att byggnadsnämnden nyligen beviljade bygglov för radhus i kvarteret hästen och vänsterpartiets tidigare inlämnade motion om byggnation i centrum har Olof

Katrineholms centrum

 Carlsson (V) lämnat in följande frågor i fullmäktige till byggnadsnämndens ordförande.
Katrineholms kuriren har valt att inte ta med dessa frågor och svar i sin nyhetsbevakning från Katrinholms kommunfullmäktige.

Fråga till byggnadsnämndens ordförande Erik Liljencrantz (m)

Vänsterpartiet i Katrineholm lämnade nyligen in en motion där vi uttrycker oro för att centrumhandeln i Katrineholm riskerar att utarmas om centralt belägna byggbara tomter bebyggs med låg exploateringsgrad. Bygglovet i kv Hästen berör en av dessa tomter. Vänsterpartiet är inte representerat i byggnadsnämnden därför använder jag detta forum för några kompletterande frågor.
Den 8 februari beslutade (enl Katrineholms Kuriren) byggnadsnämnden att bevilja bygglov för uppförande av tolv radhus i kv Hästen. Nämnden beslutade samtidigt att medge en mindre avvikelse från gällande detaljplan avseende mark som inte får bebyggas.
När upprättades den gällande detaljplanen för fastigheten Hästen 5, 6 och 7?
Hur benämndes i detaljplanen den mark som avvikelsen avsåg?
Hur stor del av bygglovet berörs av avvikelsen?
Och slutligen, delar du Vänsterpartiets oro för att byggnation med låg exploateringsgrad på centrala tomter är olyckligt för centrumhandel?
 
Olof Carlsson (v) ersättare i Kommunfullmäktige Läs svaren nedanför:

Svar om fastigheterna Hästen 5, 6 och 7

(ärende 29)

Tack Olof för frågan om byggande i centrala lägen. Svarar på Dina frågor och beskriver sedan

lite mer kring hur förvaltningen och nämnden hanterar centrum:

– detaljplanen för Hästen 5-7 upprättades 1991

– avvikelsen gäller en remsa med prickmark i anslutning till Linnévägen

– avvikelsen omfattar det trettonde huset, ca 7% av bygglovets yta

– generellt gällande bebyggelse i centrala delar av staden jobbas med förtätning, både för

centrumhandeln, närhet till kommunikationer och i hur en växande stad utvecklas.

I ett bredare resonemang, men utan att gå in på detaljer i det enskilda fallet då det närmar sig

myndighetsutövning mot enskild som inte skall tas upp i KF, kan jag säga att förvaltningen

och nämnden har att ta ställning till inkommande ansökningar om bygglov. Vi kan inte tvinga

en markägare att bygga hus av en viss typ.

Sedan är det positivt med viss variation av byggnadstyperna i centrum och de sökta

”tvåvåningslägenheterna på marken” i centrums utkant bör kunna utgöra ett attraktivt

komplement för exempelvis 50+:are.

Annars är jag öppen för att på mer centrala lägen medge något högre hus än tidigare så

kostnader för hiss och gärna garagevåning under huset kan delas på fler lägenheter. Detta är i

linje med en växande stads utveckling och torde gynna det levande centrum jag hoppas och

tror vi alla önskar.

Erik Liljencrantz (m)

Ordförande Byggnadsnämnden

Min kommentar till svaret kommer nedan

I det enskilda fallet så anser Vänsterpartiet att det ur ett centrumperspektiv är olyckligt att man bebygger en så strategiskt belägen tomt med låg exploateringsgrad. Sedan är vi medvetna om att Byggnadsnämnde har att ta ställning till de bygglovsansökningar som kommer in. Men det är via Översiktsplan och Detaljplan som direktiv kan ges så att Kommunens intressen kan sammanfalla med byggherrens. När det gäller Detaljplanen för kvarteret Hästen så är den från tiden före Lövåsens etablering som handelsområde. Detta finns alltså inte beaktat i den nu gällande Detaljplanen. Hästen är totalt sett ett stort kvarter och här kunde med lite framförhållning i planarbetet ha kunnat skapats ett helt nytt innerstadskvarter. Vi i Vänsterpartiet tror att det spelar roll för centrumhandelns möjlighet att expandera och att därmed bli en motvikt till Lövåsen, hur pass mycket folk som bor med gång och cykelavstånd till centrum. Ju fler som bor med bilavstånd till centrum desto större är risken att dom istället tar bilen till Lövåsen. Och med tiden ökar också risken att fler strategiska verksamheter flyttar från centrum ut till Lövåsen. Den största risken är om någon bank eller Systembolagen skulle vilja öppna filial på Lövåsen då riskerar centrumhandeln att utarmas. Det medskick som vi vill göra är följande. Var noga med planeringen så att vi inte hamnar i ett läge där centrum blir något musealt. Det vore olyckligt för Kommunen.

Den handel som bygger på att man lastar bilen full med varar gör sig naturligtvis alldeles utmärkt på Lövåsen. Men om inte ytterligare verksamheter skall flytta ut så tror vi att centrumhandel måste ges ett större kundunderlag bland annat genom att fler människor bor i eller nära centrum och detta fodrar att husen som byggs i och i närheten av centrum är större än vad som nu planeras (alltså dom nämnda radhusen). Högre exploateringsgrad kan också ge möjlighet till att spara någon tomt som grönområde.

Olof Carlsson V

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *