Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 13

Vård omsorg och folkhälsa

Färdtjänst

Färdtjänsten ska vara en del av de allmänna kommunikationerna. Men färdtjänsten är också ett komplement till kollektivtrafiken och ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att resa på samma villkor som personer utan. Vänsterpartiet anser att den som söker tillstånd till färdtjänst ska kunna ha sällskap av en eller flera medresenärer.

Handikapp och Habilitering

Målet för handikapp politiken måste vara ett samhälle som gör det möjligt för människor med funktionsnedsättning att bli fullt delaktiga i samhällslivet. Katrineholm skall vara en kommun för alla. Därför vi vill fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa kommunen.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet försvarar och vill utveckla välfärden. Det är särskilt viktigt för de äldre. Ingen ska tvingas flytta från sitt hem. Bostäderna måste därför anpassas efter de boendes krav. Men ingen ska heller tvingas bo kvar om ett särskilt boende med vård är bäst. Äldre och funktionshindrade ska kunna delta i kultur- och fritidsliv. För att garantera delaktighet och jämställdhet måste hinder i den yttre och inre miljön avlägsnas.

Mat är ett av livets glädjeämnen. Det påverkar hälsa och välbefinnande. En del mediciner gör gamla förvirrade och mer benägna att falla. Varje år dör många gamla efter fall och över 40 000 skadas så allvarligt att de behöver sjukhusvård. Lidandet för enskilda ökar, liksom kostnader för vården. Demenssjuka kvinnor och män hör till de mest utsatta. Fyra krav står i förgrunden: Regelbunden kontroll och uppföljning av medicinering; näringsriktiga program för kosten; möjlighet att komma ut varje dag och att den sociala isolering som många äldre riskerar att hamna i motverkas.

Äldre och funktionshindrade utgör en betydande grupp med särskilda behov. Närbelägna vårdcentraler kan ge en grund för förebyggande insatser liksom vård i ett tidigt skede. Det är särskilt viktigt för att äldre kvinnors hälsa ska kunna förbättras. Eftersom folk blir både äldre och sjukare, så tror vi på hög personaltäthet för att säkra kvaliteten på omvårdnaden. Kompetensen hos personalen är hög och måste vara det för att klara att vårda folk hemma. Sjukhusplatserna är få och det ställs allt högre krav på vård i hemmet, oavsett ålder och sjukdomsbild. På grund av neddragningarna av antalet sjukhusplatser i landstinget behöver vi sätta in resurser för kompetensförstärkning av personalen för att möta behoven i kommunen. Det kommer att bli ännu större brist på utbildad sjukvårdspersonal i hela landet. Det gör att det är oerhört viktigt med rekrytering, att få personalen att vilja vara kvar, vidareutbildning och vidareutveckling av verksamheter mm. Att vara en attraktiv arbetsgivare helt enkelt. Därför avser vi att avskaffa de delade turerna. De är inte attraktiva för personalen och gagnar knappast de människor som får vårdinsatser i slutet av arbetsdagen. Detta är även ett sätt att börja höja personaltätheten, vilket vi alla vet kommer att bli nödvändigt i framtiden. Vänsterpartiet anser att äldre bör få bestämma vad de ska få hjälp med – valfrihet på riktigt – inte vilket bolag som utför uppgifter som biståndsbedömare har godkänt. Vi vill ersätta LOV med riktig valfrihet.

Behovet av flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen ökar. Många som inte har svenska som modersmål tappar ofta svenskan som andra språk vid stigande ålder. Demografin ställer också andra krav idag på flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen. Vi tycker därför det är viktigt att se över vilka insatser man kan sätta in och börja med att inrätta en avdelning för finskspråkig äldreomsorg på ett av våra äldreboenden.

Samtidigt behövs en hög personaltäthet för att säkra kvalitén i verksamheten.

Folkhälsa

I takt med att välfärden har utvecklats i vårt land har medellivslängden ökat, i dag är den för kvinnor 82 år och för män 79 år. För att den gynnsamma utvecklingen ska fortsätta behövs fortsatt politisk prioritering inom en rad områden. Demokrati och delaktighet, minskade skillnader i levnadsstandard och väl fungerade trygghetssystem är förutsättningar för att livslängden ska öka och för att människor ska ha förutsättningar för ett bra liv. Allt detta kräver politiska beslut. Vad som har lyfts fram under senare tid är en ökad förekomst av psykiska, sociala och psykosomatiska problem bland barn och ungdom. Att ohälsan för den vuxna befolkningen har medfört att kostnaderna för sjukskrivning har skjutit i höjden. Att de sociala olikheterna i hälsa, som har visats upp under många år består, innebär att hälsan blir mer ojämlik.

För politiker är det viktigt att folkhälsan ses som en helhet. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver helhetssyn och bör riktas in på att förändra grundläggande strukturer i samhället, till gagn för hela befolkningen. Därför behövs det en stark generell välfärdspolitik i kommunen.

Vänsterpartiet vill:

  • Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten genom att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över.
  • Planera för och påbörja arbetet med att inrätta en avdelning för finskspråkig äldreomsorg på ett av våra äldreboenden och kontinuerligt kartlägga behovet av framtida flerspråkiga insatser
  • Höja personaltätheten
  • Göra Katrineholm till en tillgänglig kommun
  • Avskaffa delade turer

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *