Motion om bevarande av Gamla vattentornet på norr

Det Gamla vattentornet på norr är ett av Katrineholms kommuns få kvarvarande byggnader från början av förra seklet. Den är dessutom ett landmärke som syns från långt håll och är ur ett kulturhistoriskt perspektiv väl värd att bevara. Genom åren har diskussionerna förts om vad som ska hända med tornet. Förslag om allt från restauranger till fyrtorn har lagts fram men inget av dessa förslag har förverkligats, troligen för att föreslagna verksamheter inte kunnat bära kostnaderna. För att inte hamna i samma situation som med gamla Djulöskola som nu riskerar att rivas eller flyttas så föreslår vi att kommunen tittar på möjligheten att bevara det Gamla vattentornet genom att låta det ingå i eventuella framtida byggnadsplaner på området. Gamla vattentornet skulle kunna bli en integrerad del av en eventuell byggnad eller ett kvarter på området. Mobilia i Malmö är ett exempel på hur gamla byggnader delvis bevarats samtidigt som de byggs till och får ny funktion.

Vi yrkar att:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att  bevara Gamla vattentornet genom att låta det bli en integrerad del av en eventuell framtida byggnad eller kvarter i området.

Tony Rosendahl (V)                      Olof Carlsson (V)