Reservation: Heltid och kompetensutveckling för en attraktiv arbetsgivare och en tryggad personalförsörjning

Reservation: Heltid och kompetensutveckling för en attraktiv arbetsgivare och en tryggad personalförsörning. KS/2016-125

Från Vänsterpartiets och Miljöpartiets sida är vi mycket positiva till att rätt till heltid för kommunens anställda äntligen införs och betraktar det som en mycket viktig jämställdhetsreform och ett verktyg för att rekrytera och behålla personal vilket höjer kommunens anseende som en attraktiv arbetsgivare.

Därför röstade vi också för förslagets två första attsatser.

Vi är dock skeptiska till den tredje attsatsen om kostnadsneutralitet och betraktar den som en onödig skrivning och brasklapp att kunna falla tillbaka på om man anser från kommunens sida att kostnaderna blir för stora för reformen. Därför yrkade vi att den skulle utgå.

Då vi inte fick gehör för yrkandet gällande den tredje attsatsen reserverar vi oss mot beslutet på den punkten.

Tony Rosendahl                                                              Ylva Karlsson

Vänsterpartiet                                                                Miljöpartiet