Reservation: Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål berörande fastigheten Sandbäcken 3:1, beläget i stadsdelen Laggarhult. KS/2016:122

I kommunens översiktsplan som antogs i november 2014 anges att större delen av det område som markanvisningsavtalet berör ska vara grönyta.

Om Kommunen, i en översiktsplan som är antagen för att vara en vägledning för Kommunens fysiska planering fram till 2030, anger att ett visst större område skall vara grönyta, så tycker vi att en diskussion om att ändra förslaget på markutnyttjande borde ha föregått detta markanvisningsavtal. Översiktsplanen från 2014 anger ju ett 10-tal andra markområden som lämpliga för bostadsändamål i Katrineholms tätort.

Dessutom är det undermåligt att i underlaget illustrera förslaget till beslut med en 44 år gammal karta från 1972 som inte visar hur området ser ut i dag.

Under ärendets gång fick vi i oppositionen  också information om att den karta som finns i kommunens översiktsplan och som antagits av kommunfullmäktige var felaktig!

Mot denna bakgrund yrkade vi att ärendet skulle återremitteras för att  kompletteras med aktuella kartor och en motivering till varför de överväganden man gjort i översiktsplanen inte längre gäller. Det är vår uppfattning också att endast kommunfullmäktige kan besluta om ändringar i gällande översiktsplanen.

Tony Rosendahl                 Inger Fredriksson               Ylva Karlsson
Vänsterpartiet                    Centerpartiet                      Miljöpartiet