Särskilt yttrande: Markanvisningsavtal för bostadsändamål Gersnäs 3:8

Det är positivt att det byggs i Katrineholms kommun och att det finns intresse av att bygga på det sista större centrala markområdet i Katrineholm. Men det ställer också krav på att Kommunen funderar över vad man vill med området.

Vill Kommunen här bygga ett bostadsområde eller vill man bygga stad?

I översiktsplanen som antogs i november 2014 anges att det skall byggas bostäder i område B1, vilket är det område som markanvisningsavtalet för Gersnäs 3:8 berör. Översiktsplanen från 2014 anger att hela B1 bör kunna rymma 1200 bostäder.

Markanvisningsavtalet anger lite vagt att en variation av olika bostadstyper, upplåtelseformer, höjder och funktioner eftersträvas. Avtalet anger sedan att priset på kvartersmarken skall baseras per kvm ljus BTA. De betyder att lägre exploateringsgrad kommer att leda till lägre markpris vilket kan påverka antalet bostäder som byggs, upplåtelseformer och funktioner.

Vänsterpartiet i Katrineholm vill att kommunen förtydligar att man önskar se bebyggelsen i Bievägens närhet utformad som ett stadstråk in mot staden, gärna med verksamhetslokaler eller handels-lokaler i bottenvåningarna.

Vi vill också att Kommunen anger en ungefärlig viljeinriktning om hur många bostäder eller verksamhetslokaler som markanvisningsavtalet bör sikta mot. Skall hela B1 rymma 1200 bostäder, så borde detta område rymma åtminstone 400-500 bostäder eller lokaler.

Tony Rosendahl
Vänsterpartiet                                                               Katrineholm 23/3-2013