Yrkande: Återremittering av Markanvisningsavtal för bostadsändamål Sandbäcken 3:1

I kommunens översiktsplan som antogs i november 2014 anges att större delen av det område som markanvisningsavtalet berör skall vara grönyta.

Om Kommunen, i en översiktsplan som är antagen för att vara en vägledning för Kommunens fysiska planering fram till 2030, anger att ett visst större område skall vara grönyta, så tycker vi att en diskussion om att ändra förslaget på markutnyttjande borde ha föregått detta markanvisningsavtal. Översiktsplanen från 2014 anger ju ett 10-tal andra markområden som lämpliga för bostadsändamål i Katrineholms tätort.

Dessutom är det undermåligt att i underlaget illustrera förslaget till beslut med en 44 år gammal karta från 1972 som inte visar hur området ser ut i dag.

Mot denna bakgrund yrkar Vänsterpartiet att:

Ärendet återremitteras för att  kompletteras med aktuella kartor och en motivering till varför de överväganden man gjort i översiktsplanen inte längre gäller.

Tony Rosendahl
Vänsterpartiet                                                               Katrineholm 23/3-2016