Reservation: Svar på motion om att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. KS/2015:516

Reservation: Svar på motion om att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. KS/2015:516

På kommunstyrelsemötet yrkade jag att motionen skulle bifallas istället för att anses som besvarad med hänvisning till personalutskottets beslut och kommunledningsförvaltningens bedömning.

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl

Vänsterpartiet